Home Privacy Statement

Privacy Statement

Privacyverklaring klantadministratie

In deze privacyverklaring geven wij u informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van klantadministratie. Voor gegevens die wij verwerken voor andere doeleinden, verwijzen wij u naar onze andere privacy verklaringen.

Over ons

Wij zijn Tuindesgn & Styling Ves Reynders B.V., een hoveniersbedrijf. Ons bedrijf is gevestigd aan het Industrieterrrein 40A te 5981 NK Panningen. U kunt ons bereiken via 077-3075199 of via info@tuinenwonen.nl.

Bij de Kamer van Koophandel vindt u ons onder nummer 12039464.

Meer informatie over ons bedrijf vindt u op onze website: www.tuinenwonen.nl.

Soort gegevens

In het kader van onze klantadministratie verwerken wij de onderstaande gegevens:

 • NAW gegevens
 • Verdere contactgegevens ten behoeve van het onderhouden van klantcontact
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer)
 • Gegevens ten behoeve van het leveren van diensten
 • Gegevens ten behoeve van het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.

Verwerking gegevens

De verzamelde gegevens zijn gegevens die u als klant zijnde zelf aan ons heeft verstrekt. Dit vanwege onze gezamenlijke overeenkomst (wettelijke/contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde) met als doel het door ons leveren van hoveniers-/tuinwerk etc.

Gebruik gegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van klantcontact
 • Ons klantenportaal
 • Het opstellen en versturen van facturen en herinneringen en het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven plus het doen van betalingen
 • Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven, met als grondslag een actieve klantrelatie (hiervoor kunt u zich te allen tijde weer afmelden)
 • Het uitvoeren van klantevaluaties
 • Het behandelen van eventuele geschillen
 • De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting en het uitoefenen van accountantscontroles

Bewaring gegevens

De genoemde gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. De gegevens worden tot maximaal vijf jaar na transacties bewaard, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Wij bewaren uw gegevens zorgvuldig. Wij nemen maatregelen om dit te voorkomen, maar mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden welke een groot risico voor uw privacy vormt, zijn wij verplicht dit te melden bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens maken wij nooit openbaar. Ook delen wij uw gegevens niet met derden, onderstaande uitzonderingen in acht genomen:

 • Toezichthoudende autoriteiten
 • De belastingdienst
 • Door ons ingeschakelde externe dienstverleners, adviseurs en verwerkers

Wij delen uw gegevens niet met landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of met internationale organisaties. Wel kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens binnen de EU/EER openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Als klant heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U mag:

 • Ons met redelijke tussenpozen verzoeken om uw gegevens in te zien
 • Ons met redelijke tussenpozen verzoeken uw gegevens aan u over te dragen ten behoeve van dataportabiliteit (indien de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde processen plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst)
 • Ons verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen (verbeteren alsmede aan te laten aanvullen) wanneer deze onjuist of onvolledig zijn
 • Ons verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • Uw mag bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van specifieke persoonlijke omstandigheden en op grond van direct marketing.

Toekomstige updates privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigingen. In het geval dat deze verklaring wijzigt, stellen wij u hiervan op de hoogte middels geschikte communicatiekanalen.

Vragen en klachten

Mocht u vragen of klachten (bezwaren) hebben met betrekking tot deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@tuinenwonen.nl. Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.